Портфолио (на италиански: portfolio – "портфейл", "папка за документи“) – събрани образци от документи, фотографии, предмети, търговски марки, стоки и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект, учител и т.н.).

Професионалното портфолио е динамично CV (curriculum vitae, "история на живота", професионална автобиография), в което са посочени всички даннни за служител, специалист и др. в институция, предпрятие, фирма и др., свързани с неговото образование, специалности, професионално развитие, израстване и постижения. Изработва се и се води от съответното заитересовано лице и представлява динамично CV, защото се допълва във времето с нови данни като нови квалификации, постижения, професионално развитие, награди, повишения, нови позиции и др.

Този термин се среща в различни области:
- фотография: портфолио като подборка от фотографии.
- дизайн, в т.ч. и уеб-дизайн: уеб-портфолио – събрание от работите на уеб-дизайнер.
- образование: портфолио като съвкупност от сертифицирани достижения, значими работи и отзиви.
- търговия и производство: портфолио като асортимент от определени търговски марки, стоки или услуги.

В образованието се говори за учебно портфолио на ученика или студента (Learning Portfolio) и демонстрационно портфолио на педагогическия специалист, което е т.нар. учителско портфолио. Това е комплексен документ, който служи за самооценка (под формата на разсъждения, аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, подкрепена с доказателствен материал и базирана на самонаблюдение (саморефлексия) на собствената дейност.

Портфолиото подпомага атестационната комисия да извърши оценка на резултати и постиженията на неговия автор. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение и актуализиране във всеки един нов момент от дейността на учителя.