Съдържанието на портфолиото се съставя съгласно НАРЕДБА №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката:


Раздел VI. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

чл. 66. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите резултати и професионалното развитие.
(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват:
1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи;
2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в образователния процес;
3. участие в реализиране на политиките на институцията;
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.

(5)Професионалното портфолио има следните функции:
1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално развитие;
3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област – професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна самооценка на резултатите от дейността;
4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния инспекторат по образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за развитие.

Чл. 67. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист;
4. материали от участие в професионални форуми.

Чл. 68. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.
(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.

НАРЕДБА №15 е публикувана в Държавен вестник брой: 61, от дата 2.08.2019 г.

Наредба №15 е приложена тук като линк към Държавен вестник, а също и като файл в pdf-формат. Предоставя се на Вашето внимание и наредба №12/01.09.2016 г. за професионалното развитие на педагогическите специалисти. От стр. 135 са представени атестационните карти. Може да отворите документите в браузера или да ги изтеглите.

Collapse All
Expand All
Име на файла Големина Дата и час
Наредба№12-2016_професионално_развитие.pdf 918.97 KB 2021-08-24 10:06:30
Наредба№15-2019.pdf 8.68 MB 2021-08-24 10:06:31