Портфолио на учител – Част 1

Видеото e предназначено за учители и включва:
- Какво трябва да съдържа портфолио на учителя според наредба 15/22.07.2019
- Как учителят лесно и бързо да създаде свое портфолио напълно безплатно
- Демо портфолио на учител
- Готов шаблон за портфолио
- Как се редактира шаблонът, за да се превърне във ваше портфолио

Коментар: Във видео материала се разяснява съдържанието на учителското портфолио, каква е неговата структура съгласно Наредба №15 и вариант на неговата реализация чрез платформата MS Sway. Подчертава се, че технологичната реализация на електронното портфолио може да бъде на всякакви платформи, а разглежданите въпроси в този уебинар могат да ни насочат най-общо при създаване на портфолио.

Запис от уебинар на тема "Разработване и организиране на професионално портфолио" с лектор Елена Томова, организиран от издателство Клет България в рамките на инициативата “Подкрепа на учителя при работа от вкъщи”. Каква е тайната за постигане на перфектно първо впечатление и отстояване на постигнатото високо ниво? Портфолиото е сбор, „колекция“ от доказателства, илюстриращи непрекъснатото придобиване на умения, знания, отношения и постижения. То отразява етапите и състоянието в развитието на индивида или организацията, необходими, за да се докаже компетентност в съответствие с професионалните стандарти. Стратегически изграденото портфолио е много важно за професионална реализация на учителите и предстоящата им атестация. Професионално портфолио представлява уникален авторски продукт. На основата на тази лекция можете да прочетете още статията "По портфолиото посрещат", публикувана в actualno.com.

 

 
Как да си направим портфолио? | Част 1
 
В това видео влогърът Анна Гъркова дава полезни съвети за създаването и структурирането на вашето портфолио.
 

Коментар: В предаването многократно се споменава Наредба № 12, но следва да се направи актуализиращо уточнение. НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (12.08.2019 г.). Съгласно Наредба №15 преподавателите, директорите и други педагогическите специалисти съставят своето портфолио.

Портфолио (на италиански: portfolio – "портфейл", "папка за документи“) – събрани образци от документи, фотографии, предмети, търговски марки, стоки и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация (фирма) или специалист (моделиер, фотограф, дизайнер, архитект, учител и т.н.).

Професионалното портфолио е динамично CV (curriculum vitae, "история на живота", професионална автобиография), в което са посочени всички даннни за служител, специалист и др. в институция, предпрятие, фирма и др., свързани с неговото образование, специалности, професионално развитие, израстване и постижения. Изработва се и се води от съответното заитересовано лице и представлява динамично CV, защото се допълва във времето с нови данни като нови квалификации, постижения, професионално развитие, награди, повишения, нови позиции и др.

Съдържанието на портфолиото се съставя съгласно НАРЕДБА №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката:


Раздел VI. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

чл. 66. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.